onsdag 12. februar 2014

DRM-omgåelse og EU-domstolen

Tørr, tørr tale følger – slik er det gjerne med lover og slikt. Men endelig kan det meldes om en gladnyhet fra DRM-jus-fronten:

Et ofte debattert spørsmål: Er det lov å knekke kopibeskyttelse for f.eks. å lese ebøker kun tilgjengelig som Epub på en Kindle?
At det er etisk forsvarlig er det ikke mange som er uenig i. Men jeg (samt en av Norges mest anerkjente eksperter på opphavsrett) er av den oppfatning at loven sier at det er forbudt. Riktignok sier åndsverkslovens § 53a tredje avsnitt:
 “Bestemmelsen i første ledd skal heller ikke være til hinder for privat brukers tilegnelse av lovlig anskaffet verk på det som i alminnelighet oppfattes som relevant avspillingsutstyr.”,
 men denne bestemmelsen har departementet sagt skal tolkes restriktivt.
I det hele tatt et grelt eksempel på misforhold mellom lovtekst og allmenn rettsoppfatning.

Men nå har EU-domstolen avsagt dom i en sak anlagt av Nintendo som gikk på lovligheten av DRM-omgåelse til privat bruk:
Det er ved afgørelsen af, om der skal ydes beskyttelse mod levering af anordninger, produkter, komponenter eller tjenesteydelser i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2001/29, ikke nødvendigt at overveje rettighedshaverens specifikt påtænkte brug af en anordning, der er udviklet til at give adgang til beskyttede værker. Det omfang, hvori de anordninger, produkter, komponenter eller tjenesteydelser, der søges beskyttelse mod, anvendes eller kan anvendes til andre lovlige formål end at give mulighed for handlinger, som kræver rettighedshaverens samtykke, er derimod en relevant betragtning.«
Norske myndigheter har til nå lagt seg på en linje hvor DRM gir utgiver tilnærmet ubegrenset rett til å bestemme hvordan deres åndsverk skal kunne sees på lovlig vis. Denne tankegangen ligger forholdsvis tett opp mot USA's praksis, og kom spesielt tydelig frem i saken mot DVD-Jon (Cory Doctorow tar for seg konsekvensene av slik praksis her)
I motsetning, så foretar denne dommen en eksplisitt avveining mellom ønske om beskyttelsesmekanismer for åndsverk, og forbrukernes hevd på å selv kunne bestemme hvordan de vil se det.

Jeg har ingen juridisk bakgrunn, men jeg kan ikke skjønne annet enn at tolkningen som ligger til grunn for denne dommen medfører at det er tillatt å knekke DRM'en på din lovlig kjøpte Epub hvis du vil lese den på din Kindle i stedet. Og siden dommen angår tolkning av EU's kopibeskyttelsesdirektiv, som var den direkte årsak til åndsverkslovens bestemmelser om omgåelse av kopibeskyttelsesmekanismer, vil jeg anta at den også gjelder for norsk rettspraksis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar